นนทบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สภาเกษตรกรจังหวัดสนับสนุนการจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าเกษตรและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมดีเด่น ระดับจังหวัดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1, นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 และตัวแทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดนนทบุรี อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนนทบุรี ร่วมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สภาเกษตรกรจังหวัดสนับสนุนการจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของกลุ่มธุรกิจรายสินค้าเกษตรที่มีผลการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับจังหวัด ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้
1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า
2.วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน
3.กลุ่มศูนย์ส่งเสริมอาชีพบ้านหัวเตย
4.วิสาหกิจชุมชนสินเศรษฐี

และกลุ่มเกษตรกรได้รับรางวัลกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สภาเกษตรกรจังหวัดสนับสนุนการจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี "ผลิตภัณฑ์สเปย์สกัดลูกประคบสมุนไพร" ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาแปรรูปมีคุณภาพและหาได้ในชุมชนตำบลไทรม้า และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพร และมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรอีกด้วย* ข่าวโดย: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.