จ.อุทัยธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นวิทยากร จิตอาสา 904เมื่อเวลา 9.00.น.ของวันที่ 8 2563 โดย ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมผู้อำนวยการ  ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย ณ อาคารภักดี หอประชุมเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นาย สุรเชษฐ์ สุขเกษม ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ บรรยายหัวข้อ อดีต กรุงสุโขทัย : พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กรุงศรีอยุธยา : สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงธนบุรี : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย มหาราช 4 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 1 4 5 รัชกาลที่ 9 และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระนาม พระราชพิธีพยุหยาตรา ทางสถลมรรค และทางชลมารค พระราชพิธีมหาสมาคม การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และพระมหากรุณาธิคุณต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ  จิตอาสาพระราชทาน การทำ CPR  CARDIO - PULMONARY RESUSCITATION  การผสมผสานระหว่างการผายปอดเพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในปอด และการกดบริเวณหน้าอกข้างซ้าย ตำแหน่งหัวใจ เพื่อให้หัวใจทำการหมุนเวียนเลือดที่มีออกซิเจน และการใช้เครือง AED Automated External Defibrillator หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแก่ ผู้ร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ จำนวน 50 คน และเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ จำนวน 50 คน ผลการปฏิบัติ : ไม่มีปัญหา และอุปสรรค กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน พึงพอใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


///////สำเนา. ทองศรี รายงาน 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.