ระยอง-บันทึกตกลงประสานความร่วมมือกิจกรรมสนับสนุนการสร้างรายได้กิจการอาหารปลอดภัย 4 ร.(โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2563 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกตกลงประสานความร่วมมือกิจกรรมสนับสนุนการสร้างรายได้กิจการอาหารปลอดภัย 4 ร.(โรงพยายาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) และบันทึกข้อตกลงการจับคู่ธุรกิจ(Business Matching) ซึ่งจัดขึ้นโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง มีนายพิศ นันท์พูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง นำผู้ผลิตอาหาร กลุ่มวิสาหกิจ ร่วมประชุมฯ ทั้งนี้การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทาง วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและภาคีเครือข่ายประชารัฐในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนา ต่อยอด ขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก แก่กลุ่มเป้าหมาย เน้นหนักด้วยกลไกประชารัฐ สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และร่วมดำเนินงานคู่ขนานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ระยอง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด สู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร(4 ร)การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ได้แก่ คู่ธุรกิจจากโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร รวมทั้งการจัดการทำแผนการดำเนินงานสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาด ประจำปี 2563 ต่อไปวฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.