อำเภอเวียงสาจัดงานเกษตรวิถี ของดีเวียงสา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ข่วงเมืองสา อ.เวียงสา จ.น่าน ได้มีการจัดโครงการเกษตรวิถี ของดีเวียงสา "ข่วงเวียงสา" ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา ประธาน พิธี นายใสสว่าง คนสูง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริการงานปกครอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
การจัดงานตามโครงการดังกล่าวจำดำเนินการจัดจำนวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 2 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 3 วันที่ 3-4 กันยายน 2563การจัดงาน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร สินค้า OTOP สินค้าเกษตรอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการจำหน่ายผลผลิตกับเกษตรและผู้ประกอบการ ที่ได้รับ ผลกระทบจาก COVID-19 และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตรของอำเภอเวียงสา โดยภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้า OTOP การแสดงดนตรี

หลังจากพิพีเปิดงาน นายอำเภอเวียงสา ได้นำหัวหน้าส่วนราชาการ เยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ภายในงาน และร่วมรับประทานอาหาร (ขันโตก) พร้อมชมการแสดง

พัชรินทร์ญา ละมัยกุล ถ่ายภาพ
ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.