กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจในสัญญา ประชาคมเพื่อความสามัคคีปรองดอง การสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี2563 ที่แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2563 ที่กลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจในสัญญา ประชาคมเพื่อความสามัคคีปรองดอง การสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี2563 โดยมีพันเอก วิโรจน์  หนองบัวล่าง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งมี น.ส.ลดาวัลย์ เพียรงาม นักวิชาส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ,ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และลดผลกระทบจากเชื้อไวรัส covid-19 ระบาด พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มเพื่อนำไปต่อยอดด้านการผลิต


** นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ประธานกลุ่มมีความเป็นผู้นำสูงในการขับเคลื่อนกลุ่ม และพัฒนาต่อยอดผลผลิต ชึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครได้สนับสนุนด้านการแปรรูปเห็ด และเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  และยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป  
--สัมภาษณ์  พันเอก สุรสิทธิ์  จักรวาลมณฑล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพฯ--

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
//////////////////////////////


ขับเคลื่อนโดย Blogger.