กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการความรักษาความสงบภายในประเทศ กิจกรรมงานเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2563 ที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.

 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ทำการชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และนายชูชาติ โกทัน สมาชิกสภาเกษตกรกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการความรักษาความสงบภายในประเทศ  กิจกรรมงานเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2563 โดยมี พันเอก วิโรจน์ หนองบัวล่าง รองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร
* การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังอุปสรรคปัญหาการเลี้ยงปลาของเกษตรกร พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการให้ความรู้ด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ จากส่วนราชการ ,ภาคเอกชน และได้มอบปัจจัยการผลิตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปต่อยอดการผลิต โดยมีคุณณตรีรัตน์ พรหมเดช ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตลาดกระบัง ,คุณวารุณี คำแก้ว ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแขวงลำปลาทิว พร้อมคณะกรรม และเกษตรกรของพื้นที่เข้าร่วมเพื่อรับฟังและเสนอข้อมูลปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในพื้นที่ นำไปสู่การสรุปวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานครต่อไป  
  
 


**สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยการนำเสนอผ่านเวทีเสวนาดังกล่าว พร้อมร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ที่เหมาะสมกับพื้นที่และเกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริงต่อไป

---สัมภาษณ์  คุณณตรีรัตน์ พรหมเดช ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ---


---สัมภาษณ์  พันเอก วิโรจน์ หนองบัวล่าง รองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร---
 


---สัมภาษณ์  คุณเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ---
 


---สัมภาษณ์  คุณวารุณี คำแก้ว ประธานศูนย์ ฯ และคุณวิไลวรรณ หงษ์สวัสดิ์ คณะกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแขวงลำปลาทิว---


*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
//////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.