สื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี เยี่ยมชมพื้นที่โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2563

สื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี เยี่ยมชมพื้นที่โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) พื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่22 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
      คณะสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรีนำโดยนางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี  ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวัดหมู อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร และเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายและลดการเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมากขึ้น

นายเดชวุฒิ นิลแย้มนายอำเภอท่าวุ้ง  กล่าวว่าอำเภอท่าวุ้ง มีเนื้อที่ 242 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตรทำนาและทำสวน มีแม่น้ำไหลผ่านสองสายคือ แม่น้ำลพบุรี  และแม่น้ำบางขาม โดยยังมีพื้นที่ที่ยังมีความต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ประปา อีกเป็นจำนวนไม่น้อย โดยทางอำเภอได้จัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของโครงการ โดยย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผน/ความต้องการและรายละเอียดประกอบการเสนอโครงการฯ ไว้ให้พร้อม หากมีช่องทางเสนองบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ อำเภอพร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ อยู่ยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง กล่าวว่า  ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง และตำบลข้างเคียง มีอาชีพทำการเกษตร ทำนา ทำสวน และมีความจำเป็นที่ต้องใช้ถนนสายดังกล่าวสัญจรเพื่อเดินทางไปประกอบอาชีพ และขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน  ซึ่งถนนมีสภาพเป็นถนนดินลูกรัง  มีหลุมบ่อขนาดใหญ่หลายจุด ในช่วงฤดูฝนมีน้ำขังจนเกิดเป็นโคลนตม  ทำให้เกิดความลำบากในการเดินทาง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้งจึงเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาว 890 เมตร หนา 15 เซนติเมตร บริเวณถนนสายตาล 11 ต้น  หมู่ที่ 6  ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จำนวนเงิน 1,387,700 บาท   โดยมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว คือพื้นที่ตำบลท่าวุ้ง  (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง,เทศบาลตำบลท่าวุ้ง) และพื้นที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง รวม 2,050 คน  กำหนดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2563 นี้.

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวลพบุรี : รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.