วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายไพโรจน์ โชติกสเถียร) และคณะ พร้อมด้วยแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางชลอศรี บุญแก้วสุข) และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก ร่วมประชุมเพื่อตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ สาธิตอาชีพที่เคยได้รับการส่งเสริมฝึกอาชีพ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ อาทิ การถักเปลญวน การทำพรมเช็ดเท้า การทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร การผูกผ้างานพิธี การสานไม้ไผ่ และการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก ณ วัดสัปโคน ตำบลเกาะลอย อำประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยกระทรวงแรงงานได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน และกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพเป็นการชั่วคราวเป็นประจำทุกปี จนสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ให้กับตนเอง ให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ถือว่าโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ภาพ/ข่าว สุรชัย ใจบุญ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.