ชลบุรี - ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่กำลังพล

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในส่วนแผนกกลยุทธ์ด้านการข่าว การสร้างประชาคมข่าวในพื้นที่ปฏิบัติการข่าว


นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า กิจกรรมการสร้างประชาคมข่าวในพื้นที่ปฏิบัติการของฐานทัพเรือสัตหีบ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทางด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนกำลังพลในฐานทัพเรือสัตหีบ อันจะนำไปสู่การบูรณาการและการประสานการปฏิบัติด้านการข่าวของหน่วยต่างๆ ภายในฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการข่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับรูปแบบของการดำเนินการจะเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรจากโรงพยายาบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มาบรรยายในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และการป้องกันตนเอง และวิทยาการจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบ มาบรรยายในหัวข้อ การบริการจัดการพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หลังจากนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเชือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กับผู้เข้ารับการอบรมภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี 13 สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.