ขนส่งจังหวัดนราธิวาส แจ้งเปิดการเดินรถภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดแล้ว พร้อมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับผู้ประกอบการเดินรถด้านการป้องกันและควบคุมการติดต่อแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid - 19

นายชนะ ลิขิตเดชาโรจน์ ขนส่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดให้บริการเดินรถแล้ว   หลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งหยุดเดินรถโดยสารประจำทางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นรถหมวด 1 และหมวด 4 ที่เป็นรถโดยสารภายในตัวเมือง และรถโดยสารระหว่างอำเภอ โดยคำสั่งฉบับล่าสุดได้มีการยกเลิกคำสั่งฉบับเดิมแล้วทำให้สามารถเดินรถได้ตามปกติ ในส่วนของคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ได้ยกเลิกคำสั่งฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลให้สามารถเปิดการเดินรถที่วิ่งระหว่างจังหวัดสำหรับรถที่วิ่งระยะทางไกล ในรถหมวด 2 และหมวด 3 คือรถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ – สุไหงโกลก และหมวด 3  รถที่วิ่งระหว่างจังหวัดนราธิวาส – ปัตตานี , นราธิวาส – ยะลา , นราธิวาส – หาดใหญ่ และสงขลา ซึ่งได้มีการยกเลิกคำสั่งและผ่อนคลายให้มีการเดินรถในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ตามปกติ  โดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส  ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส  เทศบาลเมืองนราธิวาส และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ดำเนินการทำความสะอาดตามมาตรการของสาธารณสุขบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยเน้นการทำความสะอาดบริเวณที่นั่ง เก้าอี้ที่พักคอย จุดสัมผัสที่ติดเชื้อได้ง่าย ชานชาลาที่พัก รวมทั้งในห้องน้ำตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด ทั้งการจัดเจลล้างมือ การตรวจเข้มผู้โดยสารที่ใช้บริการ ซึ่งต้องสวมหน้ากากอนามัยปิดจมูกและปากตลอดการเดินทาง

ขนส่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีการประชุมผู้ประกอบการซักซ้อมเรื่องข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะที่ได้มีการลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆจำนวนมาก สำหรับในเรื่องอัตราค่าโดยสารซึ่งทางราชการให้เว้นระยะเพื่อความปลอดภัย ในกรณีรถสองแถวจากเดิมนั่งได้ 10 กว่าคน เมื่อมีการเว้นระยะห่างทำให้ต้องเว้นช่วงเหลือ 6 คน สำหรับรถตู้ จากเดิมที่สามารถนั่งได้ 13 -15 ที่นั่ง ก็จะเหลือประมาณ 8 - 9 ที่นั่ง ทำให้ไม่สามารถนั่งได้เต็มจำนวนที่นั่งเหมือนเดิม แต่อัตราค่าโดยสารยังคงเดิม ไม่ได้มีการคิดเป็น 2 เท่า แต่คิดอัตราปกติ ซึ่งทางราชการได้พิจารณาและนำเสนอการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการทำความสะอาดรถโดยสารทั้งก่อนและรับส่งผู้โดยสารทุกเที่ยว นอกจากนี้ในการควบคุมโรคติดต่อก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินรถ และต้องมีการแนะนำผู้โดยสารทุกครั้งตามข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อเข้าใช้ Application "ไทยชนะ " ซึ่งได้มีการซักซ้อมกับผู้ประกอบการในการลงทะเบียนเข้าใช้ Application เพื่อนำคิวอาร์โค้ดมาติดไว้ที่รถทุกคันเพื่อให้ผู้โดยสารได้ลงทะเบียน check in ตอนขึ้นรถ และ check out ตอนลงรถและในกรณีเป็นผู้โดยสารที่ใช้มือถือไม่สะดวกก็จะมีแบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลได้ง่ายๆเป็นแบบกรอกข้อมูลการเดินทางสำหรับรถโดยสารประจำทาง ที่ให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูล สำหรับรถที่วิ่งข้ามจังหวัดในระยะทางไกล สำหรับรถหมวด 2 และหมวด 3  เช่น เส้นทาง สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ นราธิวาส - นครศรีธรรมราช เป็นต้น อาจจะติดปัญหาเรื่องเคอร์ฟิว ทางผู้ประกอบการต้องยื่นขอหนังสือรับรองที่จะเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าว โดยขอหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารที่กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส    
ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส ได้ประสานกับผู้แทนของบริษัทขนส่ง ที่จะเปิดเดินรถสายกรุงเทพ-สุไหงโกลก ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ให้รถที่วิ่งระหว่างจังหวัดซึ่งเริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานได้ โดยได้ประสานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดใกล้เคียงแล้ว และขอเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงการติดต่อแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 อย่างเข้มงวด
ข่าว/แมะอานิง สะอะ ผู้สื่อข่าว จ.นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.