จังหวัดนครสวรรค์ขยายผลการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

นายอรรถพร  สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลตามแนวพระราชดำริ " นครสวรรค์ในความพอเพียง"  ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองนครสวรรค์  การพัฒนาและสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านชุมชนในการขยายผลการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมประชาสัมพันธ์การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต อันเป็นการขยายผลให้ประชาชนคนไทย ที่น้อมนำฯสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงในชีวิต จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข การจัดกิจกรรมพัฒนาและสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดนครสวรรค์มีวันนี้ เป็นการสร้างพื้นฐาน การพึ่งพาตนเองและลดความเหลื่อมล้ำในครัวเรือน ชุมชนและประเทศชาติ  ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ชุมชน ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มาตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 487 หมู่บ้าน และจังหวัดนครสวรรค์ จะได้ขยายผลไปสู่เครือข่ายที่เข้มแข็งในพื้นที่ อันเป็นการขยายผลตามแนวพระราชดำริ"นครสวรรค์ในความพอเพียง"ให้บรรลุความสำเร็จต่อไป

การจัดกิจกรรมพัฒนาและสร้างชุมชนต้นแบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2563  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน ซึ่งเป็นแกนนำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จำนวน 15 หมู่บ้าน มาเข้ารับการพัฒนาความรู้ การฝึกทักษะการออกแบบโครงสร้างหมู่บ้านและการเรียนรู้กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.