ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา เตรียมรับการประเมินเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา และนางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับการประเมินเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ จากคณะกรรมการประเมินฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล วีดีโอคอนฟาเรนท์ เพื่อป้องกันการแพร่รระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
ทั้งนี้โครงการ "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด "การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อผลักดันให้มีเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ขยะมูลฝอยมีการจัดการอย่างถูกต้อง เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ  โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน และเพิ่มกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนลงให้ได้
สำหรับเทศบาลตำบลทับมา ได้ให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" ระดับภาควฐิต กลางนอก/ระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.