กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร


 
วันที่ 11 มิถุนายน 2563  ที่ห้องประชุม  ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) สำนักพัฒนาสังคม เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานกล่าวเปิด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และนายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร     


*การจัดเวทีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมถ่ายทอดสู่เกษตรกรผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวง (ศบกต.) วิทยากรถ่ายทอดความรู้ จากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเวที จำนวน  89  คน ประกอบด้วย   1) เจ้าหน้าผู้แทนฝ่ายพัฒนาสังคม ผู้รับผิดชอบ (ศบกต.) จาก 26 เขต และเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 คน 2) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 - 4 จำนวน 42 คน 3) ผู้แทนหน่วยภาคีสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 12 คน และสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครโดยมีรูปแบบและเนื้อหาการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ  คือ การจัดทำและเขียนแผนพัฒนาการเกษตร , การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis , สังเคราะห์ข้อมูลสำหรับจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และแนะนำวิธีเขียนโครงการ
** นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ,สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร,เกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และผู้แทนหน่วยภาคีสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรกรุงเทพมหานครร่วมกัน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานร่วมกันเพื่อเกษตรกรกรุงเทพมหานครต่อไป

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
///////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.