นครเชียงรายร่วมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สร้างมาตรฐานเมืองอาหารปลอดภัย

ที่ห้องประชุมเชียงแสน อาคารอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธี.ลงนามความร่วมมือโครงการเมืองอาหารปลอดภัยเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงราย สู่การเป็น “เมืองอาหารปลอดภัย” โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายวันชัย จงสุทธานามาณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมลงนาม มีผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นพยานท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชน

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีผลผูกพันเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเทศบาลนครเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน และการลงนามความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานจะเริ่มขึ้นนับต่อจากนี้

ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก สองหน่วยงานต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ปัจจุบันปัญหาความไม่ปลอดภัยทางอาหารเริ่มมีผลกกระทบต่อประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อน  ในขั้นตอนหรือกระบวนการก่อนถึงผู้บริโภค จึงเห็นควรร่วมกันพัฒนาและยกระดับสุขภาวะที่ดีของประชาชนในจังหวัดเชียงราย รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
การดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การยกระดับองค์ความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินงานสู่การเป็นเมืองอาหารปลอดภัยให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหาร และผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
2. การพัฒนาศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย เพื่อช่วยยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรในท้องถิ่นและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
3. การปลูกฝังให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีจิตสำนึกและตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย และสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามมาตรฐานสาธารณสุข
4. การเผยแพร่และนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงออกสู่ชุมชน


ภาพ/ข่าว จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.