อุบลฯ ทำความเข้าใจ เชื้อโควิดจะไม่เกิดจากการเปิดเทอม

ที่ ห้องประชุม 113 ปี  นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเสวนา “เชื้อโควิดจะไม่เกิดจากการเปิดเทอม” สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนพร้อมกัน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVD 19) และให้สถานศึกษาประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ตาม "คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19" ของกรมอนามัย กระทรวงสาชารณสุข สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูงหากมีระบบการจัดการที่ไม่ดี อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อ OVD 19 ได้ในกลุ่มเด็กนักเรียน/นักศึกษาได้ จึงมีความสำคัญมากในการควบคุมการระบาดตามมาตรการในการเปิดเทอม การวางแผนการเปิดเทอมจึงต้องมั่นใจว่า สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVD 19) ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์

ทั้งนี้จึงได้จัดการ เสวนา"เชื้อโควิดจะไม่เกิดจากการเปิดทอม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นร่วมวางแผนการเปิดเทอมของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVD-19) เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในเด็กนักเรียนและนักศึกษาได้ส.ปชส.อุบลราชธานี​ ข่าว/ภาพ อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.