ชลบุรี - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดล่างบางพระจัดโครงการ พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่ ตลาดสดบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสาวนฤมล   เจริญศรี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดบ่างบางพระ ได้นำผู้ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มาฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารจากการสุ่มตัวอย่างอาหารในตลาดสดบางพระ เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้มีประสบการณ์จริงและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยในปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้าที่เอาเปรียบผู้บริโภคโดยนำวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำมาประกอบอาหารหรือมีการเติมสารห้ามใช้ในอาหารบางอย่างลงไป รวมทั้งกระบวนการปรุงอาหารอย่างไม่ถูกสุขลักษณะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค  จากการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสดของอำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี ในปีที่ผ่านมา จากการตรวจหาสารปนเปื้อนจำนวน 3,450 ตัวอย่าง พบฟอร์มาลินในอาหารทะเลจำนวน 60 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.73  สารเร่งเนื้อแดง 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.34  สารกันราในอาหารแห้งจำนวน 72 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ1.73 ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค หากผู้บริโภคขาดความรู้ ความเข้าใจ อย่างเพียงพอ ในเรื่องความปลอดภัยของอาหารและการเลือกบริโภคอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย  ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจาก  สารปนเปื้อนในอาหารเกิดภาวะเจ็บป่วยตามมา  เพื่อให้งานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีระบบการเฝ้าระวังควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมถึงบริการสุขภาพ จำเป็นต้องมีเครือข่ายที่มีความรู้และทักษะในการตรวจเฝ้าระวัง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขด้านคุ้มครองผู้บริโภค ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ   สามารถถ่ายทอดความรู้และตรวจเฝ้าระวังได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแกนนำที่ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  เจริญศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดบ่างยางพระ
ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง
ขับเคลื่อนโดย Blogger.