กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ชุมชมหมู่ 6 ก้าวหน้า แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช และนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนารักษ์​  จันทรประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มาดูพื้นที่ทำการเกษตรแบบครบวงจร และน้อมนำปรัชญาเศราฐกิจพอเพียงมาใช้ในพื้นที่การเกษตร ภายใต้โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

* นายเดชา นุตาลัย กล่าวว่า ตนเองได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการทำเกษตรแบบผสมผสาน วางระบบน้ำโดยขุดร่องน้ำรอบแปลงนาข้าว ตนเองมีรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายสามเดือน รายปี รายได้เกิดจากนาข้าว และเก็บผลผลิตมะม่วงที่ได้ปลูกไว้ระหว่างร่องน้ำกับคันนา มีการเลี้ยงปลาเบญจพันธุ์ ทำนาไม่ขายข้าวเปลือก แต่สีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารขาย ซึ่งจะได้ราคาดีกว่าขายข้าวเปลือกหลายเท่าตัว การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ทำการเกษตรแบบพอเพียง ทำให้ความเป็นอยู่ไม่รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกสักเท่าไหร่ และตนเองได้จำคำพูดของท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้พูดเอาไว้ว่า เกษตรกรเราต้องหาที่พิง เนื่องจากว่า ปัจจุบันเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือทำนาก็ทำนาอย่างเดียวไม่มีการปลูกพืชหรือทำการเกษตรกรรมอย่างอื่นไปด้วย เมื่อเซแล้วจึงไม่มีที่พิง จึงได้นำข้อคิดนี้มาปรับใช้ในการทำเกษตรแบบผสมผสาน และอยากให้เกษตรกรลองหันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับเกษตรกรไทย


** นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานฯขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเพื่อเรียนรู้พัฒนาหีบห่อบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการตลาดช่องทางต่างๆ และเป็นโอกาสของเกษตรกรที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันต่อไป


----------เสียงสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนารักษ์​  จันทรประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้รับผิดชอบโครงการ------------             
 *** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
///////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.