กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตร ”


เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2563 ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-19 มิ.ย.2563 โดยมีนายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และมีนายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ,นายภาสันต์ นุภาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ,นางนุชนาถ บุญปาลิต ผู้อำนวยการสำนักงบกลาง ,พันตำรวจโท ปฐม นาคะเสงี่ยม ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตรเข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้

  * การจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะทำงานสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตร พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เรียนรู้วิธีการที่ดีในการสำรวจความเห็นเกษตรกร สามารถดำเนินการออกแบบ สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นเกษตรกรได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมๆกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ


** ด้านนายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า  สภาเกษตรกรเป็นองค์กรใหญ่ มีสมาชิกจำนวนมาก มีตัวแทนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล ครอบคลุมทั้งประเทศ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรทำให้ต้องมีข้อมูลความเห็นจากเกษตรกรเพื่อเสนอต่อรัฐบาลตามบทบาทภารกิจ ซึ่งการทำโพลเป็นรูปแบบที่ต้องการทำมานาน การสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตรหรือการจัดทำโพลของสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะทำให้ได้ข้อมูลความเห็นจากเกษตรกรอย่างแท้จริง เป็นข้อมูลมีน้ำหนัก , น่าเชื่อถือและสะท้อนปัญหา/ความเป็นจริงจากล่างสุดสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลบริหาร/จัดการปัญหา รวมทั้งให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด โดยมีประเด็นการทำงานและแนวทางการประเมินที่แก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ และการทำโพลควรจะมีการสำรวจตามระยะเวลา เช่น การสำรวจภาวะเศรษฐกิจเกษตรกรไทยเป็นรายปี หรือตามสถานการณ์ เช่น กรณี CPTPP ,  การยกเลิกสารเคมี 3 ชนิด  ,การเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์โควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นต้น


*** สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จะได้นำผลการทำโพลในครั้งนี้ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักงานฯ ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลให้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อด้านการเกษตรต่อไป
** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.