พ่อเมืองสี่แคว เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอชุมแสง

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) เวลา 13:30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย  เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้แก่ครอบครัวนางสาวสมคิด ทองเครือ  ท้องที่ ตำบลฆะมัง  อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอเก้าเลี้ยวหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในกิจกรรมในวันนี้ โดยมีนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รายงานถึงวัตถุประสงค์ โครงการกาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่มอบให้แก่ครอบครัว นางสาวสมคิด ทองเครือ ในวันนี้ว่า ครอบครัวของนางสาวสมคิด ทองเครือ เป็นครอบครัวผู้ยากไร้ ไม่มีบ้านเป็นของตนเองที่ผ่านมาต้องอาศัยบ้านของพี่สาวมาโดยตลอด ซึ่งครอบครัวนี้มีสมาชิกร่วมอาศัยอยู่ 3 คน  คือ นางสาวสมคิด และลูกชาย กับ ลูกสาว อายุ 17 ปี และ 15 ปี  การก่อสร้างบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส หลังนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  งบประมาณ 150,000 บาท โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และจิตอาสาพระราชทาน ตำบลฆะมัง มาช่วยกันก่อสร้างบ้านจนสำเร็จ  สมบูรณ์ นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือดูแล ด้านการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา ส่งเสริมการปลูกผักและไม้ผลยืนต้น อกจากนั้น กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ยังได้สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเลี้ยงชีพและพึ่งพาตนเองได้ต่อไปภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.