อำเภอเก้าเลี้ยว รวมพลังสตรีอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว โดยนางวรรณรวี วรรณชาติ พัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการโครงการการร่วมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงพลังสตรีในการน้อมนำพระราชดำรัช"...สืบสาน รักษา และต่อยอด..."สู่การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และเพื่อให้สตรีอาสาพัฒนามีความมั่นคงทางอาหารมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการปลูกต้นไม้ สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้ทำกิจกรรมในพื้นที่ของสตรีอาสาพัฒนาในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แจก แลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก และปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีม่วง เช่น ต้นตะแบก ต้นเสลา ต้นอินทนิล จำนวน 30 ต้นในพื้นที่วัดบ้านทุ่งตาทั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
    ทั้งนี้นายรัฐพล ธุระพันธ์นายอำเภอเก้าเลี้ยว  เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเก้าเลี้ยว และสตรีอาสาพัฒนาเป็นแกนนำร่วมกับ ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ และร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวน 50 คนโดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing)การวัดอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยเจล การสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)รวมทั้งจัดหาผลไม้หลาหลายชนิดมาผูกใส่เสาเต๊นท์เพื่อเป็นเสาปันสุขแก่ผู้เดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ด้วย

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.