สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน จัดอบรม "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

วันที่ 4 มิถุนายน 2563  นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสาขา "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่" ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.