จ.อุทัยธานี!!เพิ่มดีกรี!! ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนอำเภอลานสัก ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ปกป้องต้นทุนสมบัติของชาติ และปราบปรามการบุกรุก ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เมื่อเวลา 9.30.น.ของวันที่ 18 มิ.ย.63 โดยมีนายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดอำเภอลานสัก จพง.ปค.ชำนาญการ พร้อมด้วย ร.ต.อ.พิเชษฐ บุตรลพ รอง สว.(ส)สภ.ลานสัก นายดำรงศักดิ์ นาคบุตร เจ้าหน้าที่ตรวจป่า นายสมพร คำมี พนักงานพิทักษ์ป่า นายชัยศิริ โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า นายนพดล นาคบุตรหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อ.น.8 พร้อมชุดปฏิบัติการลาดตระเวน กองร้อย อส.อ.ลานสักและชุดปฏิบัติการลาดระเวน ภาคประชาชน ที่เข้าร่วมออกลาดตระเวนตรวจป่าในครั้งนี้

เนื่องด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเสริมความพร้อมและความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยฟื้นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถฟื้นสภาพได้ให้มีศักยภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาในอนาคต รวมทั้งสงวนรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถฟื้นคืนสภาพได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานีจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและชุดปฏิบัติการลาดตระเวน เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์อำเภอจึงขอความร่วมมือท่านร่วมปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวน เพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป

นายสำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.