กรุงเทพมหานคร –หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563


วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานประชุมพนักงานสำนักงานฯ เพื่อติดตาม ทบทวนกระบวนงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่มอบหมายแต่ละส่วน/ฝ่าย และวางแผนเตรียมการประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครในครั้งที่ 3/2563


*  นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ส่วน/ฝ่ายได้นำเสนอความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  รวมถึงอุปสรรคปัญหาที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน และทบทวนแผนปฏิบัติงานส่วนบุคคลตามตัวชีวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับมอบหมายงานตามคำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้หัวหน้าสำนักงานเกษตรกรกรุงเทพฯ  ได้ปรับกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดรับกับมาตรการระงับการระบาดไวรัสโควิด - 19 และตามนโยบายสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปแผนงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ให้มากที่สุดต่อไป

** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
//////////////////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.