ปั่นจักรยานไหว้พระ 10 วัด ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันนี้ 26 มิถุนายน 2563 เวลา  07.30 น.  นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นจักรยานไหว้พระ 10 วัด ประชารัฐร่วมใจทำความดี สืบสานประเพณีเข้าพรรษา นำพาเลิก ลดละอบายมุข สร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีในการดำเนินชีวิต ให้ชีวิตผู้อื่นด้วยการปล่อยปลาพัฒนาคุณภาพชีวิตมีจิตอาสาประชาพร้อมใจกำจัดขยะและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19(New Normal) เพื่อความผาสุกของประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ปี 2563 (ปั่นปันสุข) โดยมี  ว่าที่ร้อยตรี  ปรีชา  พลับน้อย  นายอำเภอเมืองนครสวรรค์  รายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการปั่นปันสุข ว่าเป็นโครงการส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และร่วมกันทำความดี ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  ซึ่งนอกจากจะได้กุศลจากการทำความดีแล้ว ยังได้กำลังกายที่แข็งแรง และยังเป็นการลดการสร้างมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่ และ เป็นการสร้างความสามัคคี ความสงบสุข และสุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชนชาวอำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และมีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ ภาคการพัฒนาที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ มันมีภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และอาสาสมัคร ซึ่งในกิจกรรมวันนี้มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมทั้งสิ้น 700 คน รถจักรยาน 700 คัน มาจากประชาชน 17 ตำบล 172 หมู่บ้าน 1 เทศบาล


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.