อำนาจเจริญ - ชาวตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ ร่วมพลังปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ต้านภัย COVID-19

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น.  นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ มอบหมายให้นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส ร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับ ชาวตำบลไร่ขี โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 สาย

        สายที่ 1 นายสนิท  สายอภัยผู้ใหญ่บ้าน บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 6 ต.ไร่ขี  อ.ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญพร้อมด้วยชาวบ้านฟ้าห่วนหมู่ที่ 6 ร่วมกับประธาน อสม นางพัทธนันท์ธ ท่อนจันทร์และ อสม.พร้อมนางพุทศรี  จุลจรูญ  เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.ฟ้าห่วนร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและสร้างสิ่งเเวดที่ทีให้ชุมชนร่วมกันทำความสะอาดรอบๆบริเวณหมู่บ้านฟ้าห่วนเเละในบ้านตัวเองและวัดบ้านฟ้าห่วน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 72 คน
       สายที่ 2 นายศราวุฒิ  มูลพันธ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ 9 ต.ไร่ขี  อ.ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยชาวบ้านโคกสว่างหมู่ที่ 9 ร่วมกับประธาน อสม นายมงคล  เหล็กดี และ อสม.ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและสร้างสิ่งเเวดที่ทีให้ชุมชนร่วมกันทำความสะอาดรอบๆบริเวณหมปู่บ้าน เเละในบ้านตัวเองและวัดบ้านฟ้าห่วน. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 77 คน

ภาพ/ข่าว วิภาวรรณ สงวนพันธุ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.