นครสวรรค์ - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการในการดำเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาให้กับประชาชนและสังคม

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563     โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 3 ท่าน รองกอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์(ฝ่ายทหาร) และ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบแนวทาง ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเน้นขอให้สื่อสารและประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตนเอง ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการให้ติดจนเป็นนิสัยกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ New Normal  ที่ประชาชนทุกคน ปฏิบัติตนตามสุขลักษณะเพื่อป้องกันตนเองได้ อย่างแท้จริง แม้ว่าเชื้อไวรัสโควิด19  จะอยู่กับเราไปอีกนานก็ตาม 
 การกระจายถุงยังชีพไปยังพี่น้องประชาชน ทั้งที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ จากภาคเอกชน ขอให้นายอำเภอ ทุกอำเภอ ได้นำไปให้กับบุคคลผู้ได้รับผลกระทบที่มีความยากไร้อย่างแท้จริง พร้อมกับรายงานให้ประชาชนชาวนครสวรรค์ได้ทราบถึงการนำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนผ่านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นอกจากนั้น ยังแจ้งแนวทางให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งดำเนินการ ในการจัดทำแผนงานโครงการ เสนอภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน อย่างแท้จริง     และ การมอบแนวทางในการติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ทุกพื้นที่ ทางด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบันให้กับประชาชนและการช่วยแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชนสามารถ มีพอใช้ไปได้จนกว่าจะมีปริมาณฝนที่ตกลงมามากพอในการกักเก็บน้ำได้ซึ่ง ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แม้แต่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ยังมีปริมาณฝนน้อยมาก
 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติงานมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา และขอให้คำนึงเสมอว่า การดูแลทุกข์สุขของประชาชนเป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกคน


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.