ยโสธร เร่งขับเคลื่อน คณะทำงาน หวังลดอุบัติเหตุทางถนนลงให้น้อยที่สุด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร  นายชยุต วงศ์วณิช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัยจังหวัดยโสธร ได้เป็นประธานการประชุม การกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยโสธร โดยมีนางเปรมปรีย์  ชวนะนรเศรษฐ์ หัวหน้าแผนงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง   นายนรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนครดร.ชญานิน กฤติยะโชติ นักวิชาการ สอจร.และ คณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยโสธร ประกอบด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงยโสธร แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด โรงพยาบาลยโสธร  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ


นายชยุต วงศ์วณิช  เปิดเผย ว่า จังหวัดยโสธร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยโสธร โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัยจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยงานหลักดำเนินโครงการฯ ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) และ ศปถ. อำเภอ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ยโสธรขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน 365 วัน มีการตั้งด่านชุมชน การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ตลอดทั้งการดำเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงด้าน ด้านถนนและสภาพแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการข้อมูล และในครั้งนี้คณะ สอจร.ภาคอีสานตอนล่าง ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  โดยได้นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้พื้นที่ไปใช้กำหนดแนวทางการป้องกัน ทั้งอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การรณรงค์ให้เจ้าของรถทำพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ การเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในภาคการศึกษา  การเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อการใช้รถใช้ถนนให้ปอลดภัยทางถนน


นายชยุต ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการเกิดอุบัติทางถนนจังหวัดยโสธร ในปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2563 มีผู้เสียชีวิต รวม 79 ราย ประกอบด้วยอำเภอเมืองยโสธร 17 ราย,ทรายมูล 6 ราย, กุดชุม 5 ราย คำเขื่อนแก้ว 13 ราย, ป่าติ้ว 4 ราย, มหาชนะชัย 4 ราย, ค้อวัง 1 ราย,ไทยเจริญ 5 รายและเลิงนกทา 24 ราย ซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำมาปรับแนวทางการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป......

ภาพ/ข่าว  วีรพล บุญเดช
ขับเคลื่อนโดย Blogger.