Big Cleanning Day โดยคณะกรรมการหมู่บ้านหนองยาง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.  นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นางนวรัตน์ ยอดน้ำคำ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลดงบัง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อสม.และจิตอาสา ร่วมพลัง Big Cleannig Day จัดทำป้าย ซ่อมแซมรั้วบ้าน ปลูกดอกไม้ พืชผักสวนครัว โดยแบ่งการทำงานเป็นคุ้มๆ ทั้ง 4 คุ้ม ดังนี้
  1.คุ้มแก้วมังกร ให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-4 และคณะ รับผิดชอบ
  2.คุ้มเกษตรอินทรีย์ ให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5-8 และคณะรับผิดชอบ
  3.คุ้มส่างกกพอก ให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9-13 และคณะรับผิดชอบ
  4.คุ้มทอผ้าขิด ให้ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 14-16 และคณะรับผิดชอบ


     มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 275 คน สำหรับบ้านหนองยาง  มีจำนวน 100 ครัวเรือน มีความโดดเด่น ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา ออกจำหน่ายอยู่เป็นประจำ ราษฎรไม่นิยมไปทำงานต่างจังหวัด เกือบทั้งหมู่บ้าน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบ สามารถเลี้ยงตัวเอง และอยู่ในสังคมอย่างภาคภูมิใจ

ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ  สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.