ราชบุรี - ทหารช่าง จัดโครงการ “ARMY DELIVERY” ช่วยเหลือประชาชน

พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่าง ดำเนินจัดโครงการ “Army Delivery” นำอาหารและน้ำดื่ม  เข้าแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความชื่นชอบในความห่วงใยของกรมการทหารช่าง ที่มีต่อประชาชน

    โดย พันเอก ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการนำเครื่องอุปโภคและบริโภคไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง และอ.จอมบึง จ.ราชบุรี ตามโครงการ “ARMY DELIVERY”

    ขณะที่ พันโท อภิรักษ์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 51 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการนำเครื่องอุปโภคและบริโภคไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ตามโครงการ “ARMY DELIVERY”

    ส่วนพันเอก เฉลิมพล นุตรักษ์ ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 21 จัดกำลังพล ARMY DELIVERY ของหน่วยพร้อมด้วยรถจักรยานยนต์ นำอาหารปรุงสำเร็จรูป เครื่องอุปโภคและบริโภค ไปมอบให้กับครอบครัวพลทหารของหน่วยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อ.โพธาราม และอ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

    พันเอก คมกฤช ศิริไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการนำเครื่องอุปโภคและบริโภคไปมอบ พร้อมกับจัดช่างตัดผมเคลื่อนที่ไปบริการประชาชนที่ไม่สามารถไปตัดผมที่ร้านได้ ในพื้นที่ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี ตามโครงการ “ARMY DELIVERY”ภาพข่าว สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.