#Army Barber Delivery# "ดูแลด้วยใจ ห่วงใย ให้บริการตัดผมถึงบ้าน"

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.พล.ม.1 / ผบ.กกล.ผาเมือง จัดกำลังพล เป็นหน่วย "Army Barber Delivery" ให้บริการตัดผมแก่ประชาชนถึงที่บ้าน พร้อมกับจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่ บริการให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า (โควิด -19) ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ , จังหวัดอุตรดิตถ์,  จังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่านในการนี้มีประชาชนร่วมใช้บริการ จำนวน  63  คน ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยเพื่อรณรงค์ให้สวมใส่ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านควบคู่ไปด้วย

ผลจากการออกให้บริการตัดผมในครั้งนี้ได้การตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
ผู้รับบริการขอบคุณหน่วยทหารที่ได้ออกให้บริการตัดผมฟรีถึงที่บ้าน เป็นการลดรายจ่ายและไม่ต้องเดินทางไปตัดผมถึงที่ร้านซึ่งต้องรอคิวเป็นเวลานาน เป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคอีกด้วย
กองทัพบก เป็นอะไรได้มากกว่าที่เราคิด เพื่อประชาชน

อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.