จ.อุทัยธานี!!มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยศิลปินจิตอาสา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและถวายกำลังใจให้แก่พระภิกษุและมอบข้าวสารให้แก่โรงทานตามพระดำริ จำนวน 1,000 กิโลกรัม ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง)เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 1 พ.ย.63 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมมถิรสัทโธ เจ้าอาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี พร้อมคณะสงฆ์ ท่านคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายหน่วยเผยแพร่ศิลธรรม กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พันเอกพรชัย นพรัตน์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ดารานักแสดงไชยา มิตรชัย พร้อมคณะข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นาณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ ที่ได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการสร้างขวัญกำลังใจเยี่ยมโรงทานอันเกิดจากพระราชดำริ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานีได้จัดตั้งโรงทานตามพระดำรินี้ ณ วัดจันทารามท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยคณะศรัทธานำโดยท่านเจ้าอาวาสและศิษยานุศิษย์ได้จัดตั้งในการแจกอาหารเครื่องอุปโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกวันและได้ทำมาหลายวันแล้วและตั้งใจที่จะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงโดยทางสาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีมาตรการในการ ต้องการและปฏิบัติตนในการเข้ารับการแจกอาหารและสิ่งของให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานอาทิการตรวจวัดไข้และการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างในการเข้ารับซึ่งจะปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับในการประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลองค์กรที่ทำคุณงามความดีในสถานการณ์โควิด-19 นี้ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ในการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมไทยสืบต่อไป
///////
นายสำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.