จังหวัดอุทัยธานี (One Home พม.อุทัยธานี) ลงพื้นที่​ รุดช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส​โควิด - 19

วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ จังหวัดอุทัยธานี  โดยนายณรงค์  รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี (One Home พม.อุทัยธานี) ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง จำนวน ๔ ราย  (ตำบลเขากวางทอง ๒ ราย ตำบลหนองฉาง ๑ ราย และตำบลหนองสรวง ๑ ราย)   

     โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอหนองฉาง สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก สถานีตำรวจภูธรหนองฉาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฉาง เทศบาลตำบลหนองฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)        


  
การช่วยเหลือเบื้องต้น
​หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็น
พร้อมพูดคุย เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาฯ

      สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมบูรณาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เป็นเงิน ๒,๐๐๐.- บาท โดยโอนเข้าบัญชีของผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป​ และแนะนำช่องทางการช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงฯ พม.

“ชาวอุทัย...ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ปิยวดี​ มณีอินทร์​/ข่าว
ต้อย​ รอบรั้วภูธร/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.