จ.อุทัยธานี! ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีร่วมพิธีมอบสิ่งของให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19เมื่อวันที่12 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. โดยมีนายณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีมอบสิ่งของให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด - 19พร้อม ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าจังหวัดอุทัยธานี

ตามพระดำริของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมภูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฎ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช  โดย พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระครูปลัดสมนึก สุธัมมถิรสัทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม ( วัดท่าซุง ) และคณะสงฆ์ ซึ่งมี ผู้แทนรับมอบสิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 14 ตำบล อำเภอเมืองอุทัยธานี และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด - 19 ได้ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อ การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมภูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฎ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช  ทรงห่วงใย และติดตามสถานการณ์ จึงทรงดำริให้ช่วยเหลือประชาชนขึ้น วัดจันทาราม ( วัดท่าซุง ) ร่วมกับศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมูลนิธิหลวงพ่อปาน - พระมหาวีระ ถาวโร  จึงได้จัดตั้งโรงทานขึ้น เพื่อแจกจ่ายอาหารแห้งช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน ที่ประสบภัย ตามแนวทาง และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด แก่กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่กักตัวเอง 14 วัน อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 14 ตำบล จำนวน 499 ครัวเรือน ๆ ละ 625 บาท เท่ากับ 311,875 บาท อนึ่งสิ่งของที่มอบ เป็นสิ่งของดำรงชีพ อาทิ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เกลือ ปลาทูเค็ม และสบู่ เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น
///////สำเนา ทองศรี 0613710441...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.