แพร่ - สภาอบต.สะเอียบผ่านงบจ่ายขาดเงินสะสมซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำยม-ภัยแล้ง

เมื่อวันที่10เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30น. ที่ห้องประชุมชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่(อาคารจอดรถ) นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้มีหนังสือเชิญสมาชิกสภาประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีนายแต่ง อินทา นายกอบต.สะเอียบนายภิญโญ ชมภูมิ่ง สจ.แพร่เขต 2 นายสมมิตร เสาวะระ กำนันตำบลสะเอียบ คุณหมอสมบัติ สลักหล่าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอียบ คุณหมอชุมพร จันทร์หมื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอียบ ป่าเลา คุณหมอเกษม กันทะวัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอียบ นาหลวง นางสาวสุภาวดี ธรรมชยางกูร ปลัดองค์การบริหารสาวนตำบลสะเอียบ นายสุรชาติ จะเฮง ผอ.กองช่าง อบต.สะเอียบเข้าร่วมรับฟังพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อขอพิจรณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีสะพานข้ามแม่น้ำยม (ไปบ้านแม่พร้าว) หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ชำรุดเสียหายหักพังลง จำนวนงบประมาณ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นนบาท) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่เร่งดำเนินการที่จ่ายขาดเพื่อแก้ปัญหาของภัยแล้งแต่ละหมู่บ้านอีก 4 หมู่บ้านจำนวนงบประมาณ 700,000บาท (เจ็ดแสนบาท)โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยการสืบเนื่องจากวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง ร่วมกับนายแต๋ง อินทา นายก อบต.สะเอียบ พร้อมผู้นำชุมชนตำบลสะเอียบได้ลงสำรวจตรวจสถานที่ตรงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมที่ใช้เป็นการสัญจรไปบ้านแม่พร้าว (ชาวอาข่า) บ้านดอนชัยสักทองหมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้เกิดชำรุดเสียหายพังลงไม่สามารถผ่านได้จึงได้ทำการซ่อมแซมทางเบี่ยงใช้ให้เป็นที่สัญจรชั่วคราวไปก่อนและนายอำเภอสองได้ให้นายกอบต.สะเอียบ เปิดประชุมสมัยวิสามัญที่ยังไม่หมดสมัยเพื่อรีบเร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่อนที่จะถึงฤดูฝนนี้ไม่เช่นนั้นแล้วพี่น้องชาวอาข่าต้องมีความลำบากเพิ่มมากขึ้นดังนั้นนายกอบต.สะเอียบจึงขอให้สภาอบต.สะเอียบเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบพิจรณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563ตามรายการที่นำเสนอ และในส่วนทางคุณหมอพร้อมผู้นำเน้นให้ผู้คนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดให้มีการกักกันตนเองให้ครบ14วันถ้าหากคนไหนที่ยังดื้อดึงที่จะไม่ยอมกักตัวเองภายในหมู่บ้านก็จะได้แจ้งให้จนท.จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอสองนำไปกักกันตนเองที่มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ ที่ใช้เป็นศูนย์กักกันตนเองและในส่วนการคัดกรองบุคคลเข้าออกของตำบลสะเอียบก็จะมีการตั้งจุดตรวจจำนวน2จุดดังนี้1.จุดคัดกรองบุคคลที่กลับต่างจังหวัดจุดที่1คือหน้าสภ.สะเอียบ จุดที่2จุดตรวจด่านบ้านนาฝายแม่ยม5นาฝายทั้งนี้เริ่มปฎิบัติตั้งแต่วันที่ 11 จนถงวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำจุดละหนึ่งคนพร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผช.อสม. พร้อมชรบ. จำนวนวันละ 8 คน โดยค่าใช้จ่ายค่าอาหารทาง อบต.สะเอียบ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นลำดับไป

ภาพ/ข่าว  ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี 13 สยามไท
ขับเคลื่อนโดย Blogger.