เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการทำหน้ากากอนามัยผ้ามัสลินมอบให้กับ อ.ส.ม. ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองเอก วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการทำหน้ากากอนามัยผ้ามัสลินมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนทั่วไป  และอ.ส.ม. ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ ควิด 19

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำหน้ากากผ้า จำนวน 20,000 ชิ้น มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอีกส่วนหนึ่งสภากาชาดไทย ได้มอบผ้ามัสลิน ให้เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ตัดเย็บเป็นหน้ากากผ้ามัสลิน นำไปมอบให้กับ อ.ส.ม. ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 33,640 คน คนละ 2 ชิ้น รวมจำนวน 67,280 ชิ้น ในการจัดทำหน้ากากผ้าและตัดเย็บหน้ากากผ้ามัสลินครั้งนี้สำเร็จลุล่วง และสามารถนำไปแจกจ่ายตามวัตถุประสงค์ ก็ด้วยความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องถึงคุณงามความดีในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบให้แก่บุคคลดังกล่าว ประกอบไปด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  ชมรมโรงสีข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางจวงจิรา สุริยะวนากุล  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด  นางบุญเกิด ภานนท์  นางจินตนา ชื่นวัฒนา  นางบัณจง ธนะแพสย์  นางสาวนภาพร พวงช้อย  นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล  นางสาวนฤมล ปิยะอัษฎารัตน์ นางมัณฑนา ชื่นตา  นางเครือจิตต์ คุปตารักษ์  นางพรพิมล โพธินาม  นางสาวภาวดี เงินหมื่น   นางณัฐิดา เจนนาวิน  นาววงษ์รัตน์ สายโอภาศ และนางชนาทิป จีนภักดี

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว สปชส.ร้อยเอ็ด
ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์/ทีมข่าวรอบรั้วภูธร#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.