พะเยา ตรวจยึดแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือไม่ได้มาตฐาน

จังหวัดพะเยาบูรณาการร่วมกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา สำนักงานสรรพสามิตภาค 5 สำนักงานตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต กอ.รมน.จังหวัดพะเยา ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจทางหลวง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ร่วมกันทำการตรวจยึดแอลกอฮอล์จำนวน 3, 752 ลิตร จากผู้ครอบครองจำนวน 2 รายของการตรวจยึดแยกออกเป็น 3 ส่วนคือจำนวน 252 ลิตร ตรวจยึดได้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ขยายผลจากการตรวจครั้งที่ 1 ได้แอลกอฮอล์จำนวน 2,500 ลิตรขยายผลตรวจสอบตรวจยึดครั้งที่ 1 และ 2 ขยายผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตรวจยึดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้ของกลางอีก 20, 000 ลิตรมูลค่ากว่า 1, 088,080 บาท  ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานมีไว้เพื่อขายโดยไม่มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าไม่ได้รับยกเว้นหรือได้รับคืนภาษีแล้วตามหมวดที่ 1 ส่วนที่ 9 มาตรา 204 (2)
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตรวจยึดได้ในครั้งนี้อาจต้องใช้เวลาในการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หลักฐานการได้มาและพฤติกรรมของผู้ที่ได้มาตามข้อมูลสืบสวนของเจ้าหน้าที่เสียก่อนจึงจะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อไป ในเบื้องต้นได้รายงาน  นายพชร  อนันตศิลป์  อธิบดีกรมสรรพามิตรทราบเพื่อพิจารณาต่อไป   นายบัณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกล่าวจะ
นำตัวอย่างตรวจพิสูจน์พร้อมดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดหากพบว่าผิดกฎหมาย 
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัส covid 19 ในขณะนี้หลายหน่วยงานจึงได้ร่วมมือกันหามาตรการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในส่วนของกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่นำแอลกอฮอล์ไปเป็นส่วนผสมจึงได้มีประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอสิทธิ์เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปรสภาพเพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขายนำไปทำการแปรสภาพเพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยกำหนดให้มีวัตถุประสงค์จะนำสุราสามทับหรือแอลกอฮอล์ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือได้นั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ขอใช้สุราสามทับแปรสภาพต่อสัมพันธ์มิตรพื้นที่แห่งท้องที่ ที่จะใช้สุรา สามทับ แปลงสภาพตั้งอยู่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราสามทับตั้งอยู่เสียก่อนจึงจะมีสิทธิ์นำสุราสามทับแปรสภาพของโรงงานอุตสาหกรรมที่กรมสรรพสามิตอนุญาตให้ทำการดัดแปลงสภาพสุราสามทับตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกำหนดนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือนั้นสถานที่ได้รับอนุญาตทั้งนี้นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพสามิตกำหนดแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วยในส่วนของเจ้าพนักงานสรรพสามิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหน้าที่ในการตรวจตรากำกับดูแลทั้งผู้ขอใช้สุราสามทับและผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้แปลงสภาพสุราสามทับที่จ่ายให้กับผู้ขอใช้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามนโยบายของกรมสรรพสามิตสุราสามทับที่สำนักงานตรวจสอบป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิตสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ภาพข่าว พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.