จ.อุทัยธานี!!พิธีรับมอบแอลกฮอล์(95%)เพื่อใช้ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019หรือ COVID 19 ของจังหวัดอุทัยธานี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานีที่ 1

เมื่อเวลา11.00.น.ของวันที่ 7เมษายน2563 โดยมีนายณรงค์ รัก้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19  ของประเทศไทยในปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดรวม 66 จังหวัดมีผู้ป่วยสะสม 2,220 ราย รักษาหายแล้ว 793 ราย เสียชีวิตสะสม 26 ราย ทำให้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาลประสบปัญหาการขาดแคลนไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือCOVID 19 จากปัญหาดังกล่าว
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานีชมรมรถจักรยานยนต์ทางไกลอุทัยธานีชมรมวิ่งเมืองพระชนกจักรีได้ตระหนักและเห็นความสำคัญจึงได้ประสานกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานีในการติดต่อขอซื้อแอลกอฮอล์ 95% จากโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ และพลังงานจังหวัดอุทัยธานีได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกสำหรับขนส่งแอลกอฮอล์ 95% เพื่อนำมามอบให้กับจังหวัดอุทัยธานีเพื่อจัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ร่วม 8 แห่ง ในนามของแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนของจังหวัดอุทัยธานีทุกคน สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานีชมรมรถจักรยานยนต์ทางไกลอุทัยธานีชมรมวิ่งเมืองพระชนกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาแอลกอฮอล์สนับสนุนป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือCOVID 19 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตสำคัญในการต่อสู้กับโรคติดต่อร้ายแรงไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนของประเทศไทยเป็นอย่างมากในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ผู้ที่อยู่ด้านหน้าคือแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆซึ่งต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอแต่ปรากฏว่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประสบกับปัญหาขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการใช้งานของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าว


สำเนา ทองศรี ภาพ / ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.