อุทัยธานี-ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี และ วิทยากร จิตอาสา 904 รุ่น 3 / 62

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 โดยมีนายอลงกรต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมหลักสูตรหลักประจำ เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ เลขประจำตัว 3 A - 214 ปฏิบัติภารกิจดังนี้ .หน่วย : ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี.ภารกิจ : ปฏิบัติภารกิจร่วมจัดรายการวิทยุ อำนวยการโดย ท่าน ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และผู้อำนวยการ  ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินกิจกรรม จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาพัฒนา ป้องกัน การแพร่ระบาด และการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .วัน เวลา : วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 08.00 -​  09.30 น.สถานที่ : ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สนภ.1 นทพ. อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีรายละเอียด :   ปฏิบัติกิจกรรม จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาพัฒนา ประชาสัมพันธ์  บทบาทหน้าที่จิตอาสาพระราขทาน กับ การป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ความรู้ และตอบข้อซักถามผู้ฟัง  ด้านการป้องกัน การช่วยเหลือ และการเยียวยา  ความรู้ สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย หัวข้อ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันที่ 25 เมษายน 2563 วันคล้ายวันสวรรคต สมด็จพระนเรศวรมหาราช  ผลการปฏิบัติ : ไม่มีปัญหา และอุปสรรค ประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี เกิดความเข้าใจ และความตระหนัก ความสำคัญของจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติกิจกรรม จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาพัฒนา ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ป้องกัน การแพร่ระบาด และการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเกิดความจงรักภักดี สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.