ปล่อยแถวบังคับกฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และชุมนุมเกิน 5 คนฝ่าฝืนเจอโทษหนัก        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงอยู่ เพื่อเป็นการยกระดับการแก้ปัญหาและควบคุมการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการลดปัจจัยการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานะการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่๑) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕(๑), มาตรา ๕๒, แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘, มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่๑)ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิตติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายในการประชุมครั้งที่๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่งดังนี้
      ๑.ให้สถานที่ ร้านอาหารหรือร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย ปิดพื้นที่หรือบริเวณสถานที่แสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
      ๒.ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใดๆ เกิน ๕ คน แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือฝ่าฝืนคำสั่งข้อ ๒ มีโทษตามมาตรา ๑๕ ข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่๑)ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ต้องรับโทษตามมาตรา ๑๘  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ระหว่างโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี
     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน   สั่งณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓  โดยนายประจญ  ปรัชญ์ ผู็ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสกุล ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย

      ในขณะเดียวกันในเวลา 10.00 น.วันนี้(10 เมษายน 2563) ที่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีปล่อยแถว กำลังผสม ตำรวจ ทหาร ปกครอง ทั้งสายตรวจเดินเท้า สายตรวจยานยนต์ จำนวน กว่า 200 นาย เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามประกาศของทางจังหวัดในเรื่องการห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การชุมนุมเกิน 5 คน การห้ามออกจากเคหะสถานในเวลา 22.00-04.00 น. ทั้งเป็นการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถป้องกันตนเองจากไวรัสร้ายสายพันธุ์นี้ได้........
จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.