เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้ง 4 อำเภอ21เมษายน 2563 เวลา09.00 น จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศแล้วพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้ง 4 อำเภอ 16 ตำบล 186 หมู่บ้าน หลังจากเกิดความแห้งแล้งต่อเนื่องส่งผลให้บางพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกร เนื่องจากอากาศร้อนทำให้แหล่งน้ำแห้งลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ปริมาณน้ำ 2 เขื่อนใหญ่เข้าขั้นวิกฤต เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลปริมาณน้ำล่าสุด เหลือเพียง 46 ล้าน ลบ.ม.ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธาราน้ำเหลือ 60 ล้าน ลบ.ม. เตือนประชาชนยังต้องใช้น้ำอย่างประหยัด

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย จำนวน 4 อำเภอ 19 ตำบล 186 หมู่บ้าน อำเภอสันป่าตอง ฮอด แม่อาย และเชียงดาว เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการจังหวัดจึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการคามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตังหวัด หรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป
นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 4 อำเภอดังกล่าว สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่และสำนักงานชลประทานเชียงใหม่ ได้มีแผนไว้รองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะนอกเขตพื้นที่ชลประทาน จัดรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ หาแหล่งน้ำใกล้เคียงไว้ช่วยเหลือ เบื้องต้นได้มีการส่งรถบรรทุกน้ำไปแล้ว บางพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบมีน้ำอุปโภคบริโภคก่อนเป็นหลัก ส่วนภาคการเกษตรต้องย้ำขอความร่วมมือลดการเพาะปลุกพืชที่ใช้น้ำมาก ถึงตอนนี้จะอยู่ในห้วงปลายของฤดูร้อนจะเข้าฤดูฝน แต่หากสถานการณ์ฝนตกทิ้งช่วงก็ต้องมีการบริหารจัดน้ำ การใช้น้ำโดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ได้ให้การช่วย เหลือนำน้ำสะอาดช่วยเหลือ 306,000 ลิตร น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกร 121,000 ลิตร และน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน 51,000 ลิตร
ล่าสุด ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง เริ่มเข้าวิกฤตปริมาณน้ำลดน้อยลง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ความจุ 265 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำล่าสุด 46 ล้าน ลบ.ม. 17 ในห้วงเดียวกันของปี 2562 มีปริมาณน้ำ 146 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ  55  ส่วนเขื่อแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ความจุ 263 ล้าน ลบ.ม.  ปริมาณน้ำ 60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23 ไม่มีการส่งน้ำ ในห้วงเดียวกันของปี 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีจำนวน 78 ล้าน ลบ.ม. ปีนี้น้ำมีน้อยกว่า ส่วนปริมาณน้ำแม่แตง ไหลผ่านคลองชลประทานแม่แตง 1.321 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งการไหลน้อยที่สุดในรอบหลายสิบปี ในปีที่น้อยที่สุด 2559 1.337 ลบ.ต่อวินที  ...

สำราญ  แสงสงค์ ข่าว
จังหวัดเชียงใหม่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.