คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมพิจารณาประกาศและคำสั่ง จังหวัดนครสวรรค์ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

วันนี้ (17 เมษายน 2563) เวลา 15.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9 / 2563 เพื่อพิจารณาประกาศและคำสั่งของจังหวัดนครสวรรค์ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
 1) ให้โรงแรมบึงบอระเพ็ด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปลี่ยนจาก hospitel (สถานที่รักษาผู้ป่วย) เป็นสถานที่กักกันโรคอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด( Local Quarantine) เพื่อเป็นสถานที่สังเกตอาการ ของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อีกแห่งหนึ่ง
 2)ให้งดกิจกรรมทุกกิจกรรม ที่มีคนรวมกันจำนวนมาก หรือการรวมกลุ่มกัน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
3) ให้ขยายเวลาปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่าย ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ. ศ. 2560 โดยให้ปิดเฉพาะพื้นที่หรือบริเวณที่มีการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
4) ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จะต้องดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ส่วนกรณีที่มาจากพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ ให้รายงานตัวกับ เจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อบันทึกข้อมูลทุกคน
5) ให้ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม งดการรับประทานอาหารร่วมกัน ที่มัสยิด หรือเคหสถาน และงดการละหมาดรวมกันที่มัสยิดหรือสถานที่อื่น( ให้ละหมาดที่บ้าน) ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441(พ.ศ.2563) ฉบับที่ 4/2563
6) ให้รถโมบายธงฟ้า ที่พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เสนอเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปถึงหมู่บ้านตำบลให้บริการกับประชาชน สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัดโดยการ ตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร  การล้างมือก่อนเข้าใช้บริการ  การสวมหน้ากากอนามัย ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
7) ให้ปิดตลาดนัด ต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ส่วนหาบเร่ แผงลอย สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ให้มีการดำเนินตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะห่างระหว่างแผงร้านค้าไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร  ล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
8) ภาคเอกชนที่ประสงค์จะแจกสิ่งของให้กับประชาชน ขอให้แจ้ง อำเภอ และท้องถิ่น ก่อนดำเนินการเพื่อเจ้าหน้าที่ ของอำเภอและท้องถิ่น จะเข้าไปดูแล และจัดระเบียบในการรับสิ่งของ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
9) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จะมีถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนกรณีต้องกักตัวเป็นเวลา  14 วัน พร้อมทั้งจะมีการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และหน้ากากผ้าสำหรับ อสม.ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยกำหนดส่งมอบลงสู่พื้นที่ทุกอำเภอ ภายในสัปดาห์หน้า
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ขอให้พี่น้องประชาชนและสถานประกอบการ ทุกๆแห่งที่ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อดทนและร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการฯ ไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤต ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไปด้วยกัน ส่วนพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อน ก็ขอให้แจ้งทางอำเภอ และท้องถิ่นในพื้นที่ของท่าน เพื่อจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป!!!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.