จ.อุทัยธานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (POC)

วันนี้(14 เม.ย.63) ที่ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุทัยธานี (POC) โดยมี นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ และ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เพื่อรับทราบสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 13 เมษายน 2563 มีผู้ป่วยสงสัยสะสม 31 ราย แยกเป็น ผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย (กลับบ้านแล้ว) ตรวจไม่พบเชื้อ 28 ราย และรอผลตรวจ 2 ราย ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้ร่วมกันรับทราบมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ,กอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี และของโรงพยาบาลหนองฉาง รับทราบการบริหารจัดการ Local Quarantine ,แอพพลิเคชั่น ติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักกัน และการดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลปริ้นซ์อุทัยธานี

นอกกจากนี้ ที่ประชุมได้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จัดทำตัวชี้วัดประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการป้องกัน และควบคุมโรค ,ให้ปกครองจังหวัดอุทัยธานี จัดทำแผนวางระบบขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของแต่ละอำเภอ ,ให้มีการทบทวนประกาศปิดสถานที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งให้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรค บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ บึงพระชนก โดยกำหนดให้ผู้ที่ไปออกกำลังกายต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 5 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ต่อไป
ข่าว ส.ปชส.อุทัยธานี สำเนา ทองศรี 0613710441

ขับเคลื่อนโดย Blogger.