อำเภอเก้าเลี้ยว นำสิ่งของบริจาค ไปมอบให้ผู้ที่กักตัว 14 วัน

วันนี้ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการตำบล(หน.ส่วนราชการ /ปลัดอำเภอ /ข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ /ตำรวจผอ.รพ.สต./ นายก อปท. /ปลัดอปท. /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ อสม./จิตอาสา ซึ่งมีการแบ่งชุดย่อยอีก 1 ชุดต่อ 2 หมู่บ้าน)รับผิดชอบนำถุงยังชีพที่อำเภอได้รับบริจาคมาจากภาคเอกชนและคณะสงฆ์อำเภอเก้าเลี้ยว มาแพ็คเป็นชุดแล้วนำลงไปมอบให้และเยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามอาการและความประพฤติตัวของบุคคลที่อยู่ระหว่างกักตัวเอง 14 วันเพื่อรอดูอาการ เป็นการป้องกัน ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่อยู่ในพื้นที่ทุกคน สร้างความสุขและพอใจแก่ผู้ที่กักตัวเองทุกคนและพร้อมจะปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทุกอย่าง ขณะน้ีอำเภอเก้าเลี้ยวมีผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัวเองจำนวน 420 คนในทุกหมู่บ้าน

 ภาพข่าวโดย อัมพณ / ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.