ปายซ้อมแผนรับสาธารณภัย การระบาด COVID 19

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรับสาธารณภัยระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีเตรียมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมี นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแคทรียา โรงพยาบาลปาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอจะได้มาประสาน ทบทวนกลไกการประสานงาน และการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการซักซ้อมความเข้าใจ หรือเตรียมการในบางประเด็นที่ยังไม่เคยมีการตกลง หรือวางแผนบูรณาการในส่วนต่างๆ เช่น การจัดเตรียมสถานที่รองรับผู้สัมผัสที่ต้องควบคุมบริเวณ อีกทั้งยังซักซ้อมทำความเข้าใจในรูปแบบต่างๆ ทั้งชนิดฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ หรือซ้อมแผนปฏิบัติการจริง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง โดยมีหน่วยงานราชการ สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองที่ 11 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลปาย สาธารณสุขอำเภอปาย ตำรวจท่องเที่ยว กองพันทหาราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ตำรวจตระเวนชายแดน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอปาย และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง


ปรีชาชัย / แม่ฮ่องสอน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.