ผู้ว่าฯ กระบี่ เน้นความปลอดภัยสูงสุดเป็นหลัก สร้างความเข้าใจประชาชน ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID -19 ยิ่งควบคุมได้ไว เศรษฐกิจยิ่งฟื้นเร็วเท่านั้น หลังประกาศปิดสถานที่บริการพื้นที่เสี่ยง 14 วันในพื้นที่พ.ต.ท.มล. กิติบดี  ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่      พบปะพูดคุยกับสื่อมวลชน  พร้อมด้วย นายสมควร  ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่     นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  รับรู้รับทราบแนวทางการสื่อสารในภาวะวิกฤติ  สร้างการร เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อประชาชน  ป้องกันการตื่นตระหนก   ณ ร้านตะวันหวานสเตชั่น    

สืบเนื่องจากมีมติ ครม  เมื่อวันที่   17  มีนาคม   2563 มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา  2019  และจังหวัดกระบี่ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดฯ มีมติให้ปิดสถานบริการ และสถานที่ในลักษณะสถานบริการ ตั้งแต่วันนี้ (18-31 มีนาคม 2563)ภายใต้ด้านการปองกัน และสกัดกั้นการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทย   การยับยั้งการระบาดภายในประเทศ   เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนและสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  กล่าวว่ามาตรการที่ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด แบ่งการทำงาน ออกเป็น 3 ฝ่าย  ดังนี้  การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฝ้าระวัง โดยมี  สำนักงานสาธาณสุขเป็นหน่วยงานหลัก และ จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 ท่านที่กำกับดูแล ในการทำงานในการสนับสนุนอุปกรณ์  จัดชุดปฏิบัติการของหน่วยคัดกรอง ตั้งแต่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  ท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เน้นความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ตลอดจนเป็นหน่วยสนับสนุนการบูรณาการในรูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการร่วมด้านข้อมูลข่าวสาร ของแต่ละกระทรวง ทบวงกรม ตามบทบาทหน้าที่  โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาค ม 2563      ที่มอบหมายให้แต่ละกระทรวงปฏิบัติหน้าที่  มาตราการในการเฝ้าระวังของโรงพยาบาลต่างเป็นหน้าที่ ของกระทรวงสาธารณสุข  ทั้งนี้การเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนเป็นมาตราการและหัวใจสำคัญคือ เพื่อสร้างความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ต้องการลดการชุมนุมในพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยง   จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดี    เน้นมาตรการกรักษาความสะอาด และการป้องกันตนเองในทุกพื้นที่   ทั้งนี้จังหวัดมีหลักคิดในการขับเคลื่อนพื้นที่แห่งความปลอดภัย  ให้ทุกคนดูแลตัวเอง   เริ่มตังแต่ชุมชน  หมู่บ้าน  ตำบลปลอดภัยและนำสู่จังหวัดปลอดภัย    สำหรับบุคคลใดที่รู้ตัวว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ขอให้ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกัน

 นอกจากนี้ทางจังหวัดก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไว้ก่อน มีการเตรียมการที่มั่น และเราต้องตั้งมั่นอยู่ในความไม่ตื่นเต้น ไม่ตระหนก และไม่ประมาท ทั้งนี้เพราะจังหวัดมีการเตรียมแผนและมีมาตการรองรับที่ดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในรูปแบบบูรณาการ   ท้ายที่สุดต่างเสริมให้กำลังใจซึ่งกันและกันร่วมรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญส่วนด้านเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวได้เร็วถ้าความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วเช่นกันข่่่าวโดย...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.