สกจ.แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัมมนาส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธ์กลาย

ที่.ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรร้องกวางจำกัด เมื่อวันที่16มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา09.00น.
ที่ผ่านมา นายสมบูรณ์ ใจเศษ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการอบรมประชุมเสวนาโครงการการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธ์กลายด้วยเทคโนโลยี่ลำไอออนพลังงานต่ำโดยมีดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี และดร.จิรณัทฐ์ เตชะวังผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่มหา

วิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี่การผลิตการเตียมพื้นที่การใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ทำการสาธิตที่ประสพผลสำเร็จมาด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือทวิภาคีเครือข่ายจากสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยใผ่ เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั้งยืนวัตถุประสงค์เพื่อให้ควารู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวพันธ์กลายจากเทคโนโลยี่ลำไอออนพลังงานต่ำเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรสามารถบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ให้มีการประสานและบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนในการเพิ่มประสิทธภาพโดยมีพื้นที่เป้าหมายปลูกเพิ่มในจังหวัดแพร่ให้มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน150ไร่ โดยจะได้รับสายพันธ์ข้าวจำนวนหนึ่งสายพันธ์ ให้เริ่มดำเนินการตั้งเเต่เดือนมีนาคมถึงจนถึงกันยายน ให้เป็นพื้นที่ปลูกที่อยู่ในชลประทานหรือที่มีบ่อน้ำบาดาลในไร่นาโดยให้สภาเกษตรกรจังหวัดแพร่รับขี้นทะเบียนและรวบรวมข้อมูลศึกษาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเสวนากลุ่มเกษตรกรจัดทำบันทึกข้อตกลงสัญญากับองค์กรเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยใผ่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้สภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ตรวจสอบลงทะเบียนปลูกแนะนำกระบวนการผลิตแปลงนาปลูก ในวันนี้ทางสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีและสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำข้าวที่เป็นพันธ์ข้าวที่จะให้ชาวนาจังหวัดแพร่มาปลูกมาทำการหุงต้มในห้องประชุมเสวนาเพื่อให้เกษตรกรชาวจังหวัดแพร่ได้ชิมรสชาดของพันธ์ข้าวชนิดนี้อีกด้วยวันนี้มีสมาชิกสภาเกษตรเกษตรกรจังหวัดแพร่ทั้ง8อำเภอพร้อมเครือข่ายเกษตรกรผู้ทำนาจังหวัดแพร่เข้ารับการอบรมตามจำนวนโควต้าที่ได้มีความสนใจเป็นเครือข่ายผู้ผลิตข้าวพันธ์กลายด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำประจำปีพ.ศ.2563นี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และประสพผลสำเร็จไปด้วยดี

ณัฐปคัลภ์  ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.