"เมืองสี่แคว"จัดค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ฟื้นฟูผู้เคยกระทำผิดด้านยาเสพติดวันนี้ (3 มีนาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ปี 2563 ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ  โดยมี นางสาวนงเยาว์ มูลเครือคำ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ รายงานถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินงาน ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยได้ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือเพื่อให้ผู้กระทำผิดสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลับตนเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ เป็นผู้ถูกคุมประพฤติจำนวน 60 คน กิจกรรม 2 วัน 3คืน นับจากวันนี้ จะทำให้ผู้ถูกควบคุมความประพฤติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เข้าใจตนเองและผู้อื่น มองเห็นคุณค่าของตนเอง รู้จักฝึกฝนทักษะในการเลิกยาเสพติด รู้วิธีป้องกันตนเองไม่ให้การกลับไปเสพยาซ้ำ และรู้วิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเอง  ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ยังมีกลุ่มผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด หวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำอีก นำไปสู่การส่งผลกระทบและปัญหาต่อสังคมอย่างมากมาย เช่น ปัญหาด้านบุคลิกภาพ แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต,กระทบต่อการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว และส่งผลให้ประเทศชาติขาดบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวย้ำว่า โครงการค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้ถูกคุมประพฤติ ได้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะการพัฒนาตนเอง สามารถนำตนเองออกจากวงจรยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความตระหนักรู้ในพิษภัยของยาเสพติด กลับตัวเป็นคนดีของสังคม ครอบครัว และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.