หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดชลบุรี เปิดการ ฝึกอบรม บุคลากร ทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 889 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครอง ระดับสูง รุ่นที่ 74

ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม บุคลากรทางการลูกเสือ ระดับ ผู้นำ ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 889 และโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 74 สืบเนื่องมาจาก กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้สถาบันดำรงราชานุภาพดำเนินโครงการ ศึกษาอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง  รุ่นที่ 74 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ถึง 15 พฤษภาคม ณวิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการปกครองการเมืองสังคมเศรษฐกิจตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในรุ่นนี้จำนวน 100 คนประกอบด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้บรรจุวิชาลูกเสือ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 889 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้เรียนรู้ การใช้ชีวิต และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เรียนรู้ระเบียบวินัยซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2563 รวม 5 วัน

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.