อำเภอเก้าเลี้ยว ประชุมถึงแนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชน ในสถานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวหาดแม่น้ำปิง

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเก้าเลี้ยว ผู้กำกับสถานี สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการบริเวณหาดแม่น้ำปิง ร่วมประชุมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชน สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID19 ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวหาดแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในที่ประชุมต่างก็มีความเห็นหลากหลาย มีทั้งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ และแนวทางที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎกติกาต่างๆ แต่กับสถานการณ์ของโรคระบาดในตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ต้องดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยที่ทางจังหวัดเองมีนโยบายที่จะดำเนินตามกฎระเบียบตามที่รัฐบาลกำหนดให้สถานที่ต่างๆอันเป็นที่ร่วมกลุ่มกันของมวลชนส่วนมาก เสี่ยงต่อภาวะการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ได้ปิดทำการเป็นการชั่วคราว หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งการเปิดบริการแหล่งท่องเที่ยวของหาดแม่น้ำปิงถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ก่อให้เกิดการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าวได้ เพราะแหล่งน้ำสามารถทำให้เชื้ออยู่ได้นานถึง 4 วัน ทั้งนี้ เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆจากเจ้าหน้าที่ในที่ประชุม ทำให้ผู้ประกอบการต่างเห็นว่าสมควรปิดเป็นการช่วงคราวตามระยะเวลาที่รัฐได้กำหนดไว้ 14 วันหรือสองสัปดาห์


  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ยังได้กล่าวว่า เมื่อผู้ประกอบการทุกท่าน ต่างมีความเห็นร่วมกันเช่นนี้ ก็เท่ากับว่าเราได้สนองนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง ประกอบกับเป็นมาตรการทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าตามช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่รัฐประกาศ และหากสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว ก็จะได้มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางร่วมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหาดแม่น้ำปิง โดยในระหว่างนี้ขอให้ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการทุกท่านร่วมประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวหาดแม่น้ำปิงในช่องทางต่างๆให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้รับทราบร่วมกัน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหาดให้ดีขึ้นและติดตามเฝ้าระวังของโรค้ชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างใกล้ชิดต่อไป


อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน  0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.