อำเภอเก้าเลี้ยวสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ตนเอง

ณ ห้องประชุมคุณธรรม ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ตามโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้เผยว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างรวดเร็ว กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ. ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 50 (4) เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ มาตรา 54 (7) จัดทำกิจการ ซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และบรรเทาสาธารณภัย พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 มาตรา 16 (19) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล

ซึ่งในการจัดฝึกอบรมทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในครั้งนี้ เพื่อให้ทีมวิทยากร หรือ ทีมครู ก. ได้ถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 และช่วยเผยแพร่การกระทำหน้ากากอนามัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง และเพื่อลดค่าใช้จ่ายของราชการให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 ซึ่งทางอำเภอเก้าเลี้ยว ที่สร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และทักษะในการจัดทำ หน้ากากอนามัย และสามารถถ่ายทอดความรู้และสอนวิธีการจัดทำและกากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สนใจ เกิดการประสานงานและความร่วมมือที่ดีต่อกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เติมตังค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Corona 2019 โดยเริ่มจากตนเอง

 ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.